Acceptance and Commitment Cursus

Een Acceptance and Commitment Training kunt u volgen bij Invivo ACT Academy. Wij zijn het trainingscentrum voor ACT opleidingen en trainingen. Meld u aan voor een ACT training of neem contact op voor meer informatie. We vertellen u graag meer over de Acceptance and Commitment Therapy opleiding.

Acceptance and Commitment Therapie (ACT) is een vorm van psychotherapie die voortkomt uit de (cognitief) gedragstherapeutische traditie. ACT is inmiddels in Nederland aardig ingeburgerd geraakt en populair bij zowel hulpverleners, coaches als cliënten. Bovendien heeft er internationaal veel onderzoek plaatsgevonden, waarin de werkzaamheid van ACT bij allerlei verschillende doelgroepen steeds weer wordt bevestigd.

Meer informatie Meld u aan

Een rivier met rotsen
  • 10 jaar ervaring met ACT
  • Creativiteit, lef en geestdrift
  • Verschillende soorten cursussen
  • Professionals geven les

Acceptance and Commitment Therapy (ACT)

ACT is niet primair gericht op het bestrijden van klachten. Uitgangspunt is dat emotioneel lijden inherent is aan het menselijk bestaan en dat psychologische problemen voortvloeien uit de pogingen dit emotionele lijden te vermijden, te manipuleren of te bestrijden. De cognitieve therapeut zal zich richten op het uitdagen en veranderen van de inhoud van disfunctionele cognities. Daarentegen zal de act-therapeut zich richten op het besef en de waarneming van cognities, emoties en lichamelijke sensaties als een reactie op de werkelijkheid en niet als een weergave van de werkelijkheid.

Het doel is het oordeelvrij leren observeren en accepteren van de eigen psychologische reacties. ACT is geen stoornisspecifieke behandeling en verwerpt zelfs de functionaliteit van een categorale syndromale benadering van psychologische problemen, zoals bij de vrijwel standaard gehanteerde dsm-classificatie.

Acceptance and Commitment Training volgen bij Invivo ACT Academy

U kunt bij ons meerdere ACT opleidingen en trainingen volgen. Al deze trainingen zijn ontwikkeld vanuit onze eigen ervaringen met de meest uiteenlopende problematiek en populaties. Wij weten: er zijn geen simpele antwoorden of standaardoplossingen, het gaat om creativiteit, lef en geestdrift. Wij bieden onder andere de algemene introductiecursus Acceptance en Commitment Therapie aan. Deze ACT cursus is gericht op het zelf ervaren van ACT en het vervolgens vanuit die eigen ervaring toepassen. Naast de algemene introductiecursus zijn er verdiepende trainingen voor specifieke doelgroepen en/of thema’s. De trainingen in de ACT therapie opleiding worden gegeven door professionals die vanuit hun eigen ervaringen aan het werk gaan.

Naast de Acceptance and Commitment Training voor professionals in de GGZ bieden we ook trainingen aan voor coaches of andere professionals. De ACT coach opleiding is gericht op begeleiding of gedragsverandering. We bieden trainingen op maat, afgestemd op de specifieke context waarin de deelnemers werkzaam zijn.

Niet klacht- of diagnose specifiek

ACT is niet klacht- of diagnose specifiek en heeft betrekking op elke vorm van psychisch en/of lichamelijk lijden. Acceptance and Commitment Theory gaat ervan uit dat met name de impact van dat lijden op het alledaagse functioneren altijd op zijn minst gedeeltelijk wordt veroorzaakt en in stand wordt gehouden door de wijze waarop iemand omgaat met zijn of haar klachten.

Daarbij moet onderscheid worden gemaakt tussen (al dan niet bekende) factoren die een rol spelen in de problematiek. Maar die niet rechtstreeks te beïnvloeden zijn en om een accepterende houding vragen en factoren die middels gedragsverandering wel degelijk rechtstreeks te beïnvloeden zijn.

Onderscheid tussen factoren

Die invloed kan op klachten zijn, maar vaak ook op de impact van klachten op het algehele functioneren. Van belang is te beseffen dat gedrag op zichzelf nooit ‘slecht’, ‘verkeerd’ of ‘dom’ is. Mensen vertonen bepaald gedrag om hen dat het iets oplevert. Het heeft altijd een bepaald gewenst effect, het is invoelbaar en meestal heel logisch en menselijk. Tegelijkertijd kan dit logische en invoelbare gedrag ook negatieve consequenties hebben. Waardoor mensen volledig vastlopen in hun bestaan en niet meer kunnen functioneren zoals ze zouden willen.

Processen van functioneel gedrag

Er is een aanpak om mensen weer op een functionele manier in beweging te krijgen: de processen van functioneel gedrag. Naarmate u minder worstelt met uw klachten of ongewenste sensaties en uw gedrag meer richt op uw waarden, ontstaat er zogeheten Psychologische Flexibiliteit. Dit is het vermogen om ondanks ongewenste gevoelens en gedachten te handelen conform uw waarden. De impact van uw klachten ongewenste sensatie op uw leven wordt daarmee per definitie minder.

Processen van disfunctioneel gedrag

Voor elk functioneel proces is er ook een disfunctioneel proces. ACT gaat uit van een zestal processen die een rol kunnen spelen bij het ontstaan en in stand houden van disfunctionele gedrag. Alle kernprocessen staan met elkaar in verband en kunnen dus niet los van elkaar worden gezien. Het toepassen van deze processen leidt in combinatie tot het ultieme doel. Deze zes processen kunnen eraan bijdragen dat mensen steeds meer last krijgen van hun klachten en vastlopen in hun bestaan.

Niet alleen vanwege de “oorspronkelijke” lichamelijke of psychische klachten (pijnklachten of somberheid). Maar ook doordat ze meer bezig zijn met de strijd tegen de klachten, dan dat ze zich ondanks hun klachten richten op wat belangrijk voor ze is. Het leidt tot zogeheten Psychologische Inflexibiliteit; u zit gevangen in de strijd met uw klachten en dwaalt steeds verder af van uw waarden, waardoor de impact van uw klachten per saldo toeneemt.

De zes processen van functioneel gedrag

 

Acceptatie

Acceptatie gaat over het leren stilstaan en verdragen van ongewenste emotionele en lichamelijke sensaties. Zonder strijd of verzet, zonder dat er iets hoeft te veranderen. Acceptatie gaat dus over belevingen in uw eigen binnenwereld, in uw eigen lichaam. Het helpt te voorkomen dat u in disfunctionele strijd of vermijding terechtkomt. Acceptatie is niet passief of bij gebrek aan beter, maar vraagt moed en zelfcompassie om uw fysieke en emotionele pijn onder ogen te zien en te ervaren.

Defusie

Defusie gaat over het stilstaan bij uw gedachten en u te realiseren dat het slechts gedachten zijn en geen feiten. Gedachten zijn heel vaak nuttig, maar bestaan ook uit oordelen, hypotheses en scenario’s. Die vaak sterk gekleurd worden door uw leergeschiedenis en door uw negatieve emoties. Ze zijn meer uw reactie op de werkelijkheid.

Contact met hier en nu

Contact met het hier en nu gaat over het vermogen om stil te staan bij wat er nu is en uzelf even los te maken van alle gedachten en gevoelens in uw psychische binnenwereld. Het helpt ook om uw aandacht meer te richten op wat u belangrijk vindt en minder speelbal te zijn van alle drukte in uzelf en om u heen.

Zelf als proces

Dit gaat over het afstand nemen van allerlei opvattingen en oordelen over uzelf door ze meer te gaan zien als echo’s van uw leergeschiedenis. Uw gedachten over uzelf gaan niet over wie of wat u bent, het zijn slechts gedachten over wie of wat u bent die u in de loop van uw leven heeft verzameld. Het is bovendien van belang om tegenwicht te bieden aan met name de dwingende kritische en negatieve oordelen over uzelf door zelfcompassie te ontwikkelen.

Waarden

Waarden gaan over wat voor u belangrijk is in uw leven op al die gebieden waar uw leven zich afspeelt en in alle rollen die u vervult. Waarden zijn geen luxe en niet vrijblijvend. Als uw gedrag niet strookt met uw waarden zal dat op den duur ongenoegen en lijden veroorzaken. Waarden hebben daarbij uitsluitend betrekking op uw eigen gedrag.

Waardengericht gedrag

Waardengericht gedrag is gedrag dat strookt met uw waarden, zelfs als dat betekent dat u ongewenste ervaringen en sensaties moet verdragen. Het gaat om gedrag waar uzelf achter kunt staan en dat klopt met wie u wilt zijn en hoe u met uw leven om wilt gaan.

De zes processen van disfunctioneel gedrag

 

Experiëntiele vermijding

Experientiele vermijding gaat over gedrag, waarmee u ongewenste lichamelijke of psychische ervaringen probeert te vermijden of te bestrijden. Hierbij kunt u denken aan onplezierige gedachten, maar ook aan emoties en allerlei lichamelijke sensaties.

Cognitieve fusie

Dit gaat over de menselijke neiging om onze gedachten letterlijk te nemen. Zeker bij emotionele beladen kwesties kost het ons veel moeite om onderscheid te maken tussen de werkelijke feiten en onze gedachten en opvattingen over die feiten.

Overheersen van denken

Overheersen van denken over verleden en toekomst gaat over de neiging om veel terug te grijpen op dingen die gebeurd zijn en te piekeren over wat zou kunnen komen. Waardoor we voorbijgaan aan wat er in het hier en nu gaande is.

Zelf als concept

Zelf als concept is een complex begrip, waarbij het onder andere gaat over hoe u naar uzelf kijkt en hoe u met uzelf omgaat. Vanuit onze leergeschiedenis hebben we allerlei negatieve opvattingen en kritische oordelen over onszelf.

Geen zicht op waarden

Geen zicht op waarden gaat erover dat we het zicht op en de verbinding met de dingen die we in ons leven belangrijk vinden uit het oog kunnen verliezen. Omdat we vastlopen in de strijd met lastige gevoelens en lichamelijke of psychische klachten.

Gedrag niet conform waarden

Waarden geven richting aan gedrag. Als waarden niet duidelijk zijn of gedrag staat meer in het teken van het gevecht met uw klachten of met uzelf, gaat dat ten koste van waardengericht gedrag.

Meld u aan voor de ACT therapie opleiding

Wilt u een Acceptance and Commitment Training volgen? Maak dan kennis met de ACT opleidingen en trainingen van Invivo ACT Academy. Op de website vindt u meer informatie over deze opleidingen en trainingen, bijvoorbeeld over de beschikbaarheid. U kunt de gehele ACT opleiding bij ons doen. Of kies voor een enkele ACT cursus, bijvoorbeeld ACT bij verslaving of ACT en de therapeutische relatie. Bedenk welke AST training het beste aansluit bij uw vakgebied.

Bekijk de verschillende cursussen die we aanbieden en meld u aan, of vraag meer informatie aan over de Acceptance and Commitment Therapy opleiding. U kunt uw vragen stellen via het contactformulier. Wij zullen zo spoedig mogelijk op uw bericht reageren.

Hoe word ik ACT-therapeut?

Om ACT-therapeut te worden, is het van belang dat u een mensgerichte HBO- of WO-opleiding hebt afgerond. Na het behalen van uw diploma, kunt u ervoor kiezen om een ACT-opleiding te volgen bij de Invivo ACT Academy. Wij zijn onderdeel van de ambulante GGZ-instelling Invivo Clinics, waar we ons al sinds 2009 bezighouden met ACT.

Wat is een ACT-opleiding?

Een ACT-opleiding is bedoeld voor professionals in de GGZ of voor rollen in de psychosociale hulpverlening, zoals coaching en begeleiding. Daarnaast is een ACT-opleiding ook ideaal voor mensen die zich willen ontwikkelen op professioneel gebied.

Tijdens de ACT-opleiding leert u over de zes kernprocessen van ACT, leert u ze in uw eigen leven toe te passen en komen er oefeningen en interventies aan bod. Door een opleiding over ACT te volgen, bent u nog beter in staat om ACT toe te passen op uw eigen cliënten.

Hoe werkt Acceptance and Commitment?

Binnen de Acceptance and Commitment therapie leert u om op een flexibele manier om te gaan met vervelende gedachten en emoties waar u geen controle over hebt. Acceptance and Commitment zorgt voor meer mentale veerkracht, omdat u ontdekt waar u op vastloopt en leert om alles wat u voelt, ziet en ervaart te accepteren zoals het is.

Wat zijn de belangrijkste stappen in ACT?

De zes belangrijkste stappen in ACT zorgen voor psychische flexibiliteit:

  1. Acceptatie: u probeert te leren hoe het is om dingen te laten zijn zoals ze zijn.
  2. Defusie: week uzelf los van uw gedachten. Vanaf een afstand kijkt u naar uw eigen gedachten, onderzoekend of ze waarde bieden aan uw leven.
  3. U bent uzelf: u bent uzelf, en uw gedachten en emoties staan daar los van.
  4. Mindfulness: richt uw volledige aandacht dus op het heden, want dat geeft rust.
  5. Waarden: ontdek welke waarden werkelijk belangrijk zijn voor u in het leven
  6. Toewijding: u maakt afspraken met uzelf om naar uw waarden te leven. Dit is op de korte en lange termijn mogelijk.

"*" geeft vereiste velden aan